Menu

“การตรวจเช็คน้ำมันเครื่อง”

🚙 คนใช้รถอย่างเรา อย่างหนึ่งที่ละเลยไม่ได้เลยก็คือ “การตรวจเช็คน้ำมันเครื่อง”✅ วิธีการที่ถูกต้องควรปฏิบัติดังนี้เลยค่ะ
🚧 ปล.ระดับน้ำมันเครื่องควรมีการตรวจสอบอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และหากเป็นรถที่ใช้งานอยู่เป็นประจำควรตรวจสอบทุกครั้งก่อนออกรถ
#PSauto #รถยนต์มือสองเหนือมาตรฐาน